บริการห้องสมุด


เวลาทำการ
OPEN
อังคาร – อาทิตย์
10.00 – 20.00 น.
CLOSE
ปิดทำการทุกวันจันทร์
ระเบียบการยืมคืน

การยืมหนังสือ

- สมาชิกที่จะทำการยืมหนังสือต้องเป็นสมาชิกทีเคพาร์ค
- สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 6 เล่ม เป็นเวลา 14 วัน

โดยเติมเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก

- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย 300 บาท
- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1,000 บาท

- ค่าประกันหนังสือ สามารถขอคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย
- กรณีรับเงินประกันหนังสือคืน

*ต้องนำบัตรสำคัญทางราชการมาเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

อัตราค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด

- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย 10 บาท / เล่ม / วัน
- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30 บาท / เล่ม / วัน
- กรณีหนังสือหาย ปรับตามราคาจริงของหนังสือ รวมค่าดำเนินการอีก 100 บาท
- กรณีคืนหนังสือเกินกำหนดค่าปรับจะถูกหักจากค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
- หากต้องการยืมหนังสือต่อต้องเติมเงินค่าประกันหนังสือให้ครบตามอัตราที่กำหนด